Iniciativas do BNG no Parlamento de Galiza en defensa da Área Sanitaria de Monforte

Iniciativas do BNG no Parlamento de Galiza en defensa da Área Sanitaria de Monforte


Con data do día 22 de febreiro, os deputados do BNG Cosme E. Pombo e Carlos I. Aymerich presentaron no Rexistro do Parlamento de Galiza varias iniciativas referidas ao mantemento das Áreas Sanitarias de Monforte e da Mariña. 
Estas iniciativas constan dunha Interpelación, unha Pregunta Oral para a súa resposta en Comisión, unha pregunta Oral para a súa resposta en Pleno, unha pregunta para a súa resposta escrita, unha Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión e unha Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno, relativas ás actuacións que debe levar a Xunta para manter as Áreas Sanitarias de Monforte e A Mariña con todas as competencias e servizos que teñen na actualidade.
Hai que ter en conta que o Hospital da Costa ten asignadas máis de 70.000 persoas e o Hospital Comarcal de Monforte preto de 50.000 usuarios distribuidos en 11 Concellos, usuarios que pasarían a ter como hospital de referencia o Hospital de Lugo, tendo como consecuencia o desplazamento en coche até a capital da provincial
A xuízo do BNG as consecuencias para a sanidade pública atinxirían tanto aos usuarios como ós profesionais sanitarios. Unha Xerencia única ubicada en Lugo implicaría unha dificultade para o acceso á mesma e o descoñecemento de moitos problemas que xurden nos centros hospitalarios.
Unha Xerencia ubicada en Lugo eliminaría os investimentos prometidos tanto nos Centros de Saude como nos Hospitais, así como a supresión de servizos, especialidades e dotacións.
Unha Xerencia única ubicada en Lugo implicaría os desplazamentos constantes dos usuarios, así como de certos proofesionais dalgunhas especialidades, desplazamentos que conlevan, tendo en conta as distancias, unha grande perda da calidade de vida, así como unha discriminación con respecto a poboacións doutras zonas.
Por todos estos motivos, a supresión das Áreas Sanitarias da Mariña e de Monforte significa unha merma na calidade asistencial que se lle presta a poboación destas dúas comarcas e que non debe consumarse, porque sería avanzar no desmantelamento de servizos das mesmas, nunha cuestión tan importante como é a atención sanitaria pública.
O Grupo Parlamentar do BNG insta a Xunta de Galiza a:
1º Manter as áreas sanitarias de Monforte e A Mariña con todas as competencias e servizos.
2º Non crear a Área de Xestión Integrada de Lugo, na medida que alonxa os servizos dos cidadáns e merma a calidade asistencial.
3º Garantir a mesma orde de prioridade na cobertura de prazas de especialistas nos Hospitais de Monforte e Burela.
4. Manter as plantillas actuais e as condicións laborais dos traballadores dos devanditos Hospitais.